1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging per mail door 50snel, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen tevens verklaart de klant de voorwaarden te hebben gelezen dat de klant meerderjarig is of toestemming heeft van ouders of wettelijke verzorgers om bij 50snel te bestellen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

 

3. Betaling / Prijzen

Wanneer er gekozen is in een vorm van vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na de bestel datum bij ons binnen te zijn. Indien wij de betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen is het mogelijk dat wij de bestelde artikel(en) niet meer kunnen leveren of niet meer voor de zelfde prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die een bank van de opdrachtgever in rekening brengt, deze zijn altijd voor rekening van de klant. Bij een bank opdracht door de klant zijn de eventuele transactie kosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie. Alle prijzen van de aangeboden artikelen zijn in Euro en inclusief 21% omzet belasting, maar exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typefouten.

4. Leveringen / Leveringstermijnen

De eventuele opgegeven levertijden door 50snel zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.

Wanneer een artikel niet meer leverbaar is om wat voor reden dan ook zal 50snel u op de hoogte brengen door middel van telefoon of per mail.

De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

50snel is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5. Reclames

De koper dient direct na aankomt de ontvangen producten te inspecteren en wanneer er gebreken zijn deze binnen 24uur aan ons te melden bij voorkeur per e-mail of eventueel telefonisch. Wanneer u tijdig heeft gereclameerd kunt u in overleg met ons de ontvangen zending voldoende gefrankeerd terug sturen, ongefrankeerde zendingen worden door 50snel geweigerd. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout door 50snel dan zorgen wij voor een gratis her levering nadat wij uw artikel hebben ontvangen. U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft terug gestuurd.

6. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

7. Overmacht

Indien 50snel door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van 50snel wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

8. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is 50snel tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van 50snel liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

50snel is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

9. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor 50snel in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal 50snel niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van 50snel. De klant vrijwaart 50snel te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van 50snel blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat 50snel de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door 50snel ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10. Afbeeldingen

Het is mogelijk dat bepaalde afbeeldingen afwijken van het echte product en er kunnen geen rechten worden ontleend door de afgebeelde foto.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van 50snel.nl.

Cart  

No products

Shipping € 0,00
Total € 0,00

Cart Check out

Newsletter